Palackého 3

Palackého 3/ Rabínský dům

Rabínský dům byl postaven společně se synagogou a realizován dle jednotného návrhu (stavitel Rudolf Štech, projekt Emanuel Klotz, který přepracoval původní návrh Maxe Fleischera). Stavba byla komponována v ose synagogy západně od svatyně a provedena ve stejném stavebním stylu. I přes novodobé úpravy se dochovaly původní historické stavební konstrukce (krov, stropy, zdivo, schodiště, omítky) a detaily (dekorativní zábradlí, fragmenty původní keramické dlažby, některá okna a dveře včetně původního kování). Objekt tak představuje kvalitní, ještě poměrně dobře dochovanou novostavbu z 90. l. 19. stol. s přímou funkční a architektonickou vazbou na objekt Velké synagogy.

Rabínský dům stojí ve dvoře Velké synagogy, před jejím západním průčelím. Jedná se o jednopatrový volně stojící zděný (převážně cihla) omítaný dům nad mírně obdélným půdorysem, podélnou osou orientovaným cca ve směru S - J. Střecha sedlová, o malém sklonu, na východní straně ukončená valbou a na západní trojúhelným cihelným štítem. Střešní plášť tvořený eternitovými šablonami na plné bednění. Ze střechy vystupují neomítané cihelné hranolové komíny s kordonovou římskou a korunní římsou. Na severní straně k přízemí přiléhá novodobá přístavba trafostanice s plochou střechou. Východní průčelí obrácené k synagoze má v přízemí pět od a v patře tři okenní osy. Fasáda se středním jednoosým rizalitem členěna mírně předstupujícím soklem z pískovcových desek, v přízemí hladkou pásovou bosáží, přízemí ukončeno kordonovou římsou, patro členěno lisénovým rámcem na nějž přecházejí průběžné parapetní římsky, horní strana lisénového rámce zdobena obloučkovým vlysem, průčelí ukončuje profilovaná korunní římsa podložená odsazenou oblounkovou římsou. V soklu na stranách rizaitu po jednom obdélném podélném větracím okénku sklepa. Ve střední ose přízemí pravoúhlý vstup zvýšený třemi kamennými stupni. Dveře novodobé, dvoukřídlé kovové částečně prosklené a s nadsvětlíkem. Vpravo od vstupu dva na výšku obdélné okenní otvory. Okna osazená za lícem zdiva jsou dřevěná dvojitá dvoukřídlá s poutcem, opatřená ozdobnou kanelovanou klapačkou s hlavicí a patkou. Před okenními výplněmi ještě osazena novodobá svařovaná mříž. Jižně od rizalitu byl z jednoho okna vytvořen vstup a druhé bylo provizorně zabedněno. V patře tři větší okenní otvory ukončené obloukem. Okna osazená za lícem zdiva jsou dřevěná dvojitá dvoukřídlá s poutcem, opatřená ozdobnou kanelovanou klapačkou s hlavicí a patkou. Ostění má ve štuku provedenou profilaci (oblouny a výžlabek) a nadpraží otvoru je lemováno odsazenou profilovanou nadokenní římskou spočívající patami na konzolkách podložených mušlovitým útvarem. Parapetní výplně vytvořeny vpadlým polem s vnitřním rámováním s profilací provedenou ve štuku. Jižní průčelí o třech okenních osách je shodně řešeno jako hlavní východní průčelí, pouze chybí střední rizalit. K severnímu průčelí je v přízemí připojena novodobá přístavba - trafostanice. Patro má shodně řešenou fasádu jako jižní průčelí. Okenní otvory v krajních osách stejné jako na jihu, ale mezi nimi proražena dvě pravoúhlá okna. Západní průčelí neomítané.

V l. 2019-22 provedena kompletní rekonstrukce objektu, v přízemí zřízena nová židovská rituální lázeň mikve.

Panorama 360°